» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Μεταγραφές
Ε.Ο.Μ.

Μεταγραφές

Η επιτροπή μεταγραφών συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη σήμερα την 26η Μαρτίου 2024 για να εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις μεταγραφών των Αθλητών.

Λαμβανομένου υπόψη:

1.       Τον Κανονισμό αριθ. 1 της ΕΟΜ «Εγγραφές και Μεταγραφές» με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ΑΔΑ ΨΠΣ84653Π4-Β39 και αρ. πρωτ. ΓΓΑ 193545-20/04/2023.

2.       Τις αιτήσεις μεταγραφής των Αθλητών

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.       Την αποδοχή των αιτήσεων μεταγραφής των αθλητών που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 που επισυνάπτεται στο τέλος του εγγράφου καθόσον πληρούνταν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 

 

Συνημμένα έγγραφα: