» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ε.Ο.Μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Καταστατικό (κεφ. Γ’ άρθρο 7), το ΔΣ, σε διαδικτυακή του συνεδρίαση της 3/1/ 2024, ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκληση της τακτικής Γεν. Συνέλευσης πρώτου τριμήνου.

Καλούνται τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ σε διαδικτυακή συνάντηση, μέσω της πλατφόρμας webex το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου αυτοδικαίως και χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή το Σάββατο 16 Mαρτίου 2024 και ώρα 11:00, θα είναι δε σε απαρτία οσαδήποτε Μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα του 1/5 των δικαιούμενων ψήφου Σωματείων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01 – 31/12/2023
  2. Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού 2023
  3. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής περίοδος 01/01 – 31/12/2023 και εκλογή νέας ελεγκτικής επιτροπής
  4. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2024
  6. Τροποποίηση Πάγιων Κανονισμών ΕΟΜ
  7. Μεταγραφές και μεταγραφικές περίοδοι
  8. Διαγραφή Σωματείων
  9. Διάφορα θέματα

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, όλα τα ΣωματείαΜέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι της ΕΟΜ.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Σωματεία-Μέλη που θα ορίσει η ΓΓΑ με βάση το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΟΜ έως την 28/02/2024. Η ΕΟΜ θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο δικαιούμενων ψήφου Σωματείων.

Κάθε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου. Tα Σωματεία στέλνουν στην ΕΟΜ ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο εκπροσώπησης. Ως αντιπρόσωπος και αναπληρωτής, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 4726/2020, άρθρο 5, ορίζονται μέλη του ΔΣ του Σωματείου. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σωματείο.

Σωματεία – Μέλη της ΕΟΜ που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν είναι εγγεγραμμένα ακόμη στο Μητρώο της ΓΓΑ θα μπορούν να συμμετέχουν με τον αντιπρόσωπό τους, έχοντας καταθέσει στην ΕΟΜ το έντυπο εκπροσώπησης.

Οι εκπρόσωποι των Σωματείων θα ενημερωθούν έγκαιρα για τους συνδέσμους, τη διαδικασία και όλες τις λοιπές λεπτομέρειες που θα ισχύσουν.