» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Γενική συνέλευση Σωματείων - Μελών
Ε.Ο.Μ.

Γενική συνέλευση Σωματείων - Μελών

Το λινκ για τη ΓΣ της 30/9/23 στις 11.00 μέσω της πλατφόρμας webex είναι το https://bit.ly/hbfmeet

Σύμφωνα με το Καταστατικό (κεφ. Γ’ άρθρο 7), το ΔΣ, σε διαδικτυακή του συνεδρίαση της 2/8/ 2023, ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκληση της τακτικής Γεν. Συνέλευσης του τελευταίου τετραμήνου.

Καλούνται τα Σωματεία - Μέλη της ΕΟΜ σε διαδικτυακή συνάντηση, μέσω της πλατφόρμας webex το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου αυτοδικαίως και χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή το Σάββατο 30 Σεπτεμβριου 2023 και ώρα 11:00, θα είναι δε σε απαρτία οσαδήποτε Μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα του 1/5 των δικαιούμενων ψήφου Σωματείων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση προϋπολογισμού 2024
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023
  3. Οικονομική πολιτική ΕΟΜ
  4. Τροποποίηση Πάγιων Κανονισμών ΕΟΜ
  5. Ενημέρωση σχετικά με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και την Αθλητική Αναγνώριση Σωματείων
  6. Διάφορα θέματα


Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, όλα τα Σωματεία - Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι της ΕΟΜ. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Σωματεία - Μέλη που θα ορίσει η ΓΓΑ με βάση το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΟΜ έως την 31/08/2023. Η ΕΟΜ θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο δικαιούμενων ψήφου Σωματείων.

Κάθε Σωματείο - Μέλος της ΕΟΜ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου. Tα Σωματεία στέλνουν στην ΕΟΜ ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο εκπροσώπησης. Ως αντιπρόσωπος και αναπληρωτής, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 4726/2020, άρθρο 5, ορίζονται μέλη του ΔΣ του Σωματείου. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σωματείο.

Σωματεία - Μέλη της ΕΟΜ που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν είναι εγγεγραμμένα ακόμη στο Μητρώο της ΓΓΑ θα μπορούν να συμμετέχουν με τον αντιπρόσωπό τους, έχοντας καταθέσει στην ΕΟΜ το έντυπο εκπροσώπησης.

Οι εκπρόσωποι των Σωματείων θα ενημερωθούν έγκαιρα για τους συνδέσμους, τη διαδικασία και όλες τις λοιπές λεπτομέρειες που θα ισχύσουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ

Συνημμένα έγγραφα: