» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Πρακτικό Θερινών Μεταγραφών 2023
Ε.Ο.Μ.

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ

πριν 3 εβδομάδες

Πρακτικό Θερινών Μεταγραφών 2023

Η επιτροπή μεταγραφών συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη σήμερα την 5η Σεπτεμβρίου 2023 για να εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις μεταγραφών των Αθλητών.

Λαμβανομένου υπόψη:

  1. Τον Κανονισμό αριθ. 1 της ΕΟΜ «Εγγραφές και Μεταγραφές»
  2. Τις αιτήσεις μεταγραφής των Αθλητών

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την αποδοχή των αιτήσεων μεταγραφής των αθλητών που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 που επισυνάπτεται στο τέλος του εγγράφου καθόσον πληρούνταν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Συνημμένα έγγραφα: