Foreign visitors

Εκλογές ΕΟΜ

Το ΔΣ της ΕΟΜ, μετά από εξέταση των εγγράφων των Σωματείων και των υποψηφίων, έκανε δεκτές τις εκπροσωπήσεις  των Σωματείων (δείτε τον κατάλογο ΕΔΩ) και τις αιτήσεις των υποψηφίων, τα ονόματα των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια.
Για τους υποψηφίους για το ΔΣ θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες μια περιληπτική παρουσίασή τους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δελημπαλταδάκης Νικόλαος
Δημητρακόπουλος Δημήτριος
Κουμπούρας Ιωάννης
Κούτσελα Κοτσώνη  Αντιγόνη
Μανούρης Χρήστος
Μανούση Λυδία
Σπανοπούλου Ελένη
Σταματελάτου Παναγιώτα (Μπέττυ)
Τσεκμέζογλου Δημήτριος
Φράγκος Αναστάσιος
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βλαχογιάννης Μπούρας Παναγιώτης
Γαβριήλ Χρυσούλα (Χριστίνα)
Παπανικολάου Αθανάσιος

 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης της ΓΣ (αρ.πρωτ. 5/ 8-2-21), η ΕΟΜ ανακοινώνει τα εξής.

1. Η ΓΣ θα γίνει διαδικτυακά, την 3η Απριλίου 2021 (ή την 10η Απριλίου 2021 αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του νόμου 4778/2021 και στη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 719, 24-2-2021)

Η ΓΣ θα γίνει μέσω πλατφόρμας που θα επιλεγεί και θα ανακοινωθεί έγκαιρα, ενώ όλες οι ψηφοφορίες για τα θέματα της ημερησίας διάταξης θα διεξαχθούν μέσω της ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”.

Η Εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται από 3 δικηγόρους, που θα έχουν οριστεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας.

2. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΜ και τα οριζόμενα στον νόμο 4726/2020, στη ΓΣ δικαίωμα παρουσίας και λόγου έχουν όλα τα Σωματεία- μέλη της ΕΟΜ, που έχουν αθλητική αναγνώριση.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Σωματεία που περιλαμβάνονται στον επικυρωμένο κατάλογο της ΓΓΑ, που επισυνάπτεται.

Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στη ΓΣ από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι μέλη του ΔΣ του Σωματείου και έχουν οριστεί με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου. Αντίγραφο των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, με τις οποίες θα οριστούν οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους, πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΕΟΜ το αργότερο μέχρι την 22η Μαρτίου 2021 και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από τον Νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους στοιχεία των εκλογέων. Το αργότερο μέχρι την 24/3/21, θα αποσταλούν από την ΕΟΜ στον Προέδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τα παραπάνω αντίγραφα των αποφάσεων των ΔΣ των Σωματείων.

Οι πίνακες των εκλογέων και των αναπληρωτών εκπροσώπων τους (σε ξεχωριστές στήλες), περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κάθε εκλογέα. Ο Α.Φ.Μ. αποτελεί ταυτόχρονα και τον «μοναδικό αριθμό» του κάθε εκλογέα. Οι πίνακες των εκλογέων περιλαμβάνουν επίσης την πλήρη επωνυμία του αθλητικού σωματείου, από το οποίο οι αντιπρόσωποι αυτοί (τακτικός και αναπληρωτής) έχουν οριστεί και τη θέση που κατέχουν αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο του αντιπροσωπευόμενου αθλητικού σωματείου (π.χ. πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, απλό μέλος).

3. Κάθε υποψήφιος για εκλογή στα καταστατικά όργανα της ΕΟΜ (Πρόεδρος ΔΣ, Μέλος ΔΣ, Μέλος ΠΣ) πρέπει να υποβάλει μέχρι την 24η Μαρτίου 2021 αίτηση υποψηφιότητας στην ΕΟΜ, η οποία θα περιλαμβάνει.

-Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο υποψηφίου και θέση υποψηφιότητας

-Βεβαίωση Σωματείου-εκλέκτορα ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται

Το αργότερο μέχρι την 26/03/21 θα αποσταλεί στον Προέδρο της Εφορευτικής από την ΕΟΜ, σε μορφή excel πίνακας με τα παραπάνω στοιχεία του υποψηφίου και η προαναφερθείσα βεβαίωση.

Αν πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, ο ανωτέρω πίνακας των υποψηφίων, με ποινή το απαράδεκτο της υποβολής του προς την εφορευτική επιτροπή συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις των οικείων αθλητικών σωματείων περί απόκτησης εκ μέρους του κάθε υποψηφίου – μέλους τους, του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται, κατ’ εφαρμογή του εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (άρθρο 4 ΦΕΚ 719/24.2.21)

-Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα του άρθρου 15 του καταστατικού της ΕΟΜ

4. Το αργότερο μέχρι την 31/3/21 ο κάθε υποψήφιος απευθύνεται στην Εφορευτική Επιτροπή για να δηλώσει εγγράφως αν προτίθεται να παραστεί. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται για τον αριθμό των προσώπων που επιτρέπεται να παρασταθούν ανάλογα με τις τότε συνθήκες της πανδημίας.

5. Τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη διενέργεια των ψηφοφοριών, η Εφορευτική Επιτροπή θα αποστείλει στους εκλογείς ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και 48 ώρες πριν την έναρξη των ψηφοφοριών ένα δεύτερο ειδικό εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή (URL) διεύθυνση στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα (άρθρο 5 ΦΕΚ 719/24.2.21).

Κατάλογος Σωματείων

Επιλογές